4133/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc làm sách ảnh các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 06 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ, ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành lập các Tiểu ban giúp Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2010 về việc chụp ảnh và lưu trữ bằng hình ảnh các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị liên quan làm sách ảnh các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất, hoàn thành trong quý I năm 2011.

Điều 2. Kinh phí:

Trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp qua Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, CH (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác