4135/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và góp ý Nhiệm vụ Quy hoạch khảo cố tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp Công văn số 9012/UBND-VX ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét thỏa thuận chủ trương và thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thế bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị hệ thống di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gắn với phát triển du lịch.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch khảo cổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tiến tới lập Quy hoạch khảo cổ theo quy định.
2. Về Nhiệm vụ Quy hoạch khảo cổ: Cơ bản thống nhất với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch khảo cổ, bao gồm các công việc: khảo sát; xác định đặc điểm, tính chất, giá trị, hiện trạng; đề xuất định hướng và kế hoạch lập quy hoạch tổng thể bảo quản, cắm mốc giới, giải tỏa vi phạm và tổ chức phát huy giá trị di tích khảo cổ học; dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch; định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị; định hướng kết nối hạ tầng kỹ thuật...
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối tượng được đưa vào Quy hoạch khảo cổ là các địa điểm khảo cổ trong lòng đất và dưới nước, là nơi đã phát hiện di tích, di vật hoặc có dấu hiệu là nơi lưu giữ di tích, di vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
- Trong nội dung Quy hoạch khảo cổ phải thể hiện được: Vị trí và tên gọi địa điểm khảo cổ; thông tin khoa học về các di tích, di vật được phát hiện tại địa điểm khảo cổ và căn cứ khoa học về dấu hiệu của sự tồn tại di tích, di vật tại địa điểm khảo cổ; ranh giới, diện tích địa điểm khảo cổ; thời gian dự kiến tiến hành thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ; phương án bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ; nguồn lực thực hiện quy hoạch.
- Việc bảo quản và phát huy giá trị hệ thống di tích khảo cổ là một nội dung trong Quy hoạch khảo cổ. Quy hoạch cần nêu nguyên tắc lựa chọn các địa điểm khảo cổ dự kiến cần bảo tồn (lý do chọn 55/146 địa điểm khảo cổ như Nhiệm vụ đề xuất).
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu về khảo cổ học ở Trung ương để tham khảo ý kiến của chuyên gia về khảo cổ học và thu thập thêm tư liệu phục vụ cho công tác lập Quy hoạch khảo cổ.
Ngoài ra, nhiệm vụ Quy hoạch khảo cổ cần: Bổ sung vào mục cơ sở pháp lý các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành của tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt và các quy định hiện hành khác; không sử dụng các văn bản pháp lý hết hiệu lực thi hành vào Quy hoạch khảo cổ; chỉnh sửa một số từ theo đúng quy định, như: “thám sát” thống nhất là “thăm dò”.
Trên đây là góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh sửa những vấn đề nêu trên, hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch khảo cổ trước khi trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác