4135/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4135/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tập huấn công tác Pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khu vực phía Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khu vực phía Nam (danh sách kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn đúng thời gian và nội dung theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên trong Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, BH (12).

 

Danh sách Ban Tổ chức Tập huấn công tác Pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

 

(Ban hành theo Quyết định số 4135/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế -Trưởng ban;

2. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Trưởng ban;

3. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, Phó Trưởng ban;

4. Bà Trịnh Thu Hiền, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

6. Ông Nguyễn Đình Hiếu - chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hằng - chuyên viên Vụ Pháp chế, thư ký hành chính./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác