4141/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Võ Trường Toản, tỉnh Bến Tre.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 770/VHTTDL- KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Võ Trường Toản.

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 728/DSVH-DT ngày 29 tháng 10 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Võ Trường Toản do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình văn hoá lập năm 2010. Bao gồm các hạng mục: tu bổ phần mộ, xây mới đền thờ, tôn tạo cây xanh, sân vườn và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích đã phù hợp với qui chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, đồng thời bổ sung một số Nghị định, Thông tư mới trên quán đến hoạt động xây dựng cơ bản. Công tác bảo vệ di tích cũng như định hướng việc quản lý và phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tu bổ, tôn tạo. Các sự kiện, hoạt động văn hoá, lễ hội thường xuyên được tổ chức tại di tích.

- Về tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo: Không lát gạch ở phần sân đối diện với đền thờ, để dành diện tích trồng cây xanh. Cần bổ sung các căn cứ để xác định hướng của đền thờ

- Các bản vẽ hiện trạng và tu bổ các hạng mục của di tích cần bổ sung phần thuyết minh đánh giá chi tiết mức độ hư hỏng, và phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích.

- Bổ sung bản vẽ hiện trạng và các bản vẽ tu bổ tôn tạo của các hạng mục khu mộ, bình phong.

- Bổ sung phương án chống mối, mọt và phòng cháy, chữa cháy cho toàn bộ di tích. Bổ sung phương án cấp điện, thoát nước, bản vẽ cây xanh trong khuôn viên di tích.

- Đối với hạng mục đền thờ, cần nghiên cứu sử dựng các toạ vật liệu sản có tại địa phương, đặc biệt là vật liệu gỗ. Thuyết minh rõ bố trí thờ tự nội thất và tham khảo thêm hình thức kiến trúc của các ngôi đền hiện có trong vùng để lựa chọn hình thức kiến trúc cho phù hợp.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Bến Tre;

- Cục Di sản văn hóa

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác