4141/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức đưa đoàn văn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác vùng biên giới, biển đảo tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3942/QĐ-B VHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 201 và Kế hoạch số 4721/KH-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2015 của trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tổ chức đưa đoàn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác vùng biên giới, biển đảo năm 2015 tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức đưa đoàn văn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác vùng biên giới, biến đảo năm 2015 tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ Trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng ban;
2. Ông Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Đồng Trưởng ban;
3. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Bá Đại, Trợ lý Cục Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Thành viên.
5. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Thành viên
6. Ông Trần Thái, cán bộ Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Thành viên.
Điều 2. Thành viên Ban Tổ chức có nhiệm vụ sau:
- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.
- Các thành viên tham gia Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức đưa đoàn đi thực tế, sáng tác tại địa phương.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức đưa đoàn đi thực tế sáng tác theo dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổ chức đưa đoàn văn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác vùng biên giới, biển đảo năm 2015 tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Cục Chính trị, Bộ TLBĐBP;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, VHDT, L20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác