4142/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 250/DTTĐ- QLDA ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ban Quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng.

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 745/DSVH-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thái Lăng do Công ty Cổ phần Kiến trúc và đầu tư TPA lập, bao gồm các nội dung: quy hoạch tổng thể khu di tích; tu bổ mộ vua Trần Anh Tông và mộ Hoàng hậu; tôn tạo xây dựng mới nhà đón tiếp, bến thuyền, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật khu di tích. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tư bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích đã phù hợp với qui chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, một số Nghị định, Thông tư mới liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực khảo cổ. Bổ sung phần đánh giá tác động môi trường. Công tác bảo vệ di tích cũng như định hướng việc quản lý và phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tu bổ, tôn tạo.

- Nội dung dự án cần trình bầy kỹ hơn về phương án bảo vệ và phát huy giá trị khảo cổ, bổ sung bản vẽ, kích thước các hố khảo cổ làm giá (hạng mục số 4, tại bản vẽ KT 02).

- Cần thu hẹp hơn nữa diện tích bãi đỗ xe và sân hành lễ phía trước mộ vua Trần Anh Tông và không chạm hoa văn thời Trần trên các viên đá lát sân hành lễ phía trước mộ Vua. Thu hẹp diện tích sân trước nhà đón tiếp, đồng thời xem xét lại quy mô hạng mục nhà vệ sinh cho phù hợp (theo thiết kế hiện nay quá lớn)

- Dự án cần đề xuất phương án đặt bia tại vị trí mộ Hoàng hậu thay cho phương án tôn tạo bao kè đá xung quanh mộ.

Về vật liệu sử dụng trong hạng mục Nhà đón tiếp cần xem xét lại không nên sử dụng gỗ lim để xây dựng hạng mục này.

- Đối với hạng mục Nhà trưng bày đa năng, chỉ xây dựng khi có báo cáo đầy đủ về số lượng, hình thức các hiện vật dự kiến trưng bày. Hiện nay Quy hoạch khôi phục, bản vệ và phát huy giá Khu di tích lịch sử văn hoá Nhà Trần - Đông Triều, đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang được triển khai xây dựng chưa được phê duyệt. Thái Lăng là một điểm di tích nằm trong quy hoạch. Do vậy, nội dung dự án này không đặt vấn đề xây dựng hạng mục Nhà trưng bày đa năng.

- Bổ sung phương án và bản vẽ cấp thoát nước, cấp điện, phòng chống cháy cho toàn bộ khu di tích.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác.

Đề nghị Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Sở VHTTDL Quảng Ninh;

-Cục Di sản văn hóa;  

-Lưu: VT, KHTC, PT.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác