4148/BVHTTDL-MTNATL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xin bổ sung tượng đài Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1129/UBND- VHXH ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xin bổ sung tượng đài Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau năm 2010.
Căn cứ Công văn số 8463-CV/VPTW ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc xây dựng tượng đài Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Sau khi nghiên cứu và căn cứ vào tiêu chí địa điểm để xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 (Quyết định số 185/2004/QĐ-TTg ngày 28/10/2004) trong khi Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và sẽ trình Chính phủ đầu năm 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung tượng đài Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mong Thủ tướng đồng ý để dự án tượng đài Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được thực hiện.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTơng Duy Biên;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Lưu: VT, MTNATL, PMT-MĐ.(03).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác