4149/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đón chuyên gia vào giảng dạy

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởngTrường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép -Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đón Giáo sư Chua Soo Pong, Quốc tịch Singapore vào giảng dạy về Nghệ thuật Sân khấu Châu Á cho học viên khoa Sau đại học của Trường.
Thời gian: từ ngày 11 đến 18 tháng 12 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chịu mọi chi phí bao gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế, ăn, ở, thù lao giảng dạy, đi lại tại Hà Nội cho ông Chua Soo Pong, chi phí phiên dịch, tố chức lóp học, lễ tân đón tiếp, tặng phẩm và các chi phí liên quan khác (từ nguồn kinh phí trong dự án mời chuyên gia đào tạo Bộ đã cấp cho Trường).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐLP.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác