4150/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án "Phim tài liệu lịch sử Hồ Chí Minh - Thiên tài quân sự" của Bảo tàng Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 để tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 292/ĐA-NT ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim ngắn về việc thẩm địa bản phim;

Căn cứ Tờ trình số 508/BTHCM ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Giáo Bảo tàng Hồ Chí Minh và Chứng thư thẩm định giá số 904/2010/CT-TĐGVFS ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Công ty CP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Phim tài liệu lịch sử Hồ Chí Minh - Thiên tài quân sự, của Bảo tàng Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: "Phim tài liệu lịch sử Hồ Chí Minh - Thiên tài quân sự" của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2. Chủ đầu tư: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

3 . Đơn vị xây dựng kịch bản và dựng phim: Hãng phim Sao Khuê.

4. Đơn vị thẩm định kịch bản: Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim ngắn về việc thẩm định kịch bản phim.

5. Tổng kinh phí xây dựng phim: 549.600.000đ (Năm trăm bốn chín triệu sáu trăm nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: năm 2010

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị thực hiện theo quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2), TA.06

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác