4152/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Giám đốc Bản tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tập đoàn SUNWAH, Hồng Kông, Trung Quốc tổ chức triển lãm nghệ thuật, tư liệu như sau:

1. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: tổ chức Triển lãm tranh, tư liệu, hiện vật lịch sử với chủ đề "Mỹ thuật Việt Nam, kết nối xưa và nay".

- Địa điểm: tại Bản tàng Mỹ thuật Việt Nam

- Thời gian: từ 28/12/2010 đếm 12/01/2011.

2. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: tổ chức Triển lãm tranh với chủ đề "Phong cảnh Việt Nam"

- Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: từ 01/12/ đến 16/12/2010

Điều 2. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về nội dung ảnh, tư liệu, hiện vật triển lãm và lập Hội đồng duyệt hiện vật trước khi tổ chức trưng bày.

Điều 3. Về kinh phí: Tập đoàn SUNWAH, Hồng Kông, Trung Quốc đài thọ toàn bộ chi phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác