4153/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ đón Bằng của Tồ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo, gồm 11 thành viên và Ban Tổ chức, gồm 28 thành viên, có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban Chi đạo thành lập các tiểu ban và điều hành việc triển khai tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo Kế hoạch đã phê duyệt.
 Điều 3. Ban Tổ chức có nhiệm vụ thực hiện việc tổ chức Lễ đón Bằng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch liên tịch đã được phê duyệt. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ báo cáo kết quả triển khai Lễ đón Bằng về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Danh sách định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, DTA.60.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác