4154/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt làm bản sao sách trưng bày trong các nhà di tích của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Công văn số 3767/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc làm bản sao sách để phục vụ trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

Căn cứ đề nghị của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tại Tờ trình số 311/TTr-DTPCT ngày 17 tháng 11 năm 2010 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt việc làm bản sao sách trưng bày trong các nhà di tích của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với các nội dung sau:

1. Tên công việc: phục chế, làm bản sao 300 đầu sách hiện là hiện vật trưng bày trong các nhà di tích của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

2. Chủ đầu tư: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

3. Địa điểm đầu tư: Số 1 Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội.

4. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp

5. Thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011 (trong đó năm 2010 làm bản sao cho 98 đầu sách, số còn lại thực hiện trong năm 2011).

6. Tổng trị giá làm bản sao sách trưng bày năm 2010: 348.175.000đ (Ba trăm bốn tám triệu một trăm bảy nhăm nghìn đồng).

Điều 2. Tổng trị giá làm bản sao sách trưng bày tại Điều 1 Quyết định này là giới hạn tối đa chi phí để chủ đầu tư sử dụng làm căn cứ thương thảo hợp đồng với đơn vị thực hiện.

Điều 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị thực hiện bảo đảm đúng quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2). TA.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác