4155/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Thái Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (40 người) và tổ chức chương trình nghệ thuật Hàn Quốc trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc” tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 22 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN, thòi gian vào ngày 19 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
-Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại cho đoàn nghệ thuật;
- Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chịu chi phí lễ tân đón tiếp, địa điểm, âm thanh, ánh sáng phục vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; giấy mời, phiên dịch và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên năm 2014 của Bảo tàng).
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí hỗ trợ âm thanh, ánh sáng và thù lao làm việc ngoài giờ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm tham gia tổ chức chương trình
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác