4159/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015”. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào có trách nhiệm chủ động lên kế hoạch, phối hợp chăt chẽ với các cơ quan Việt Nam tại Lào, các cơ quan hữu quan phía Bạn, các đối tác triển khai tổ chức chu đáo, an toàn và thành công chương trình trên. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào xây dựng kịch bản báo cáo Bộ và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trước khi triển khai.
Thời gian: từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 02 năm 2015.
Địa điểm: Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Điều 2. Kinh phí: Tổng chi phí tổ chức “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015” là 50.000 USD (năm mươi nghìn đô la Mỹ), trong đó:
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 (tương đương 30% tổng chi phí) là 120.000.000 kíp (một trăm hai mươi triệu kíp) tương đương 15.000 USD (mười lăm nghìn đô la Mỹ), bao gồm: Thuê địa điểm, âm thanh, ánh sáng, băng zôn quảng cáo, pa nô trang trí, lễ tân, điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các chi phí khác.
- Các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện chịu chi phí tổ chức “Giới thiệu văn hóa Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam tại Lào, Xuân Ất Mùi 2015” (tương đương 70% tổng chi phí), gồm có:
+ Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào chi trả 50% tổng chi phí tổ chức, gồm có: các gian hàng, quầy hàng để giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ một phần kinh phí cho các Chi hội, Thành hội, Câu lạc bộ đồng hương Việt kiều các tỉnh ở Lào mở gian hàng, quầy hàng giới thiệu về ẩm thực ngày Tết; hỗ trợ một phần chi phí tổ chức biểu diễn nghệ thuật... dự tính khoảng 25.000 USD (hai mươi lăm nghìn đô la Mỹ).
+ Tổng hội người Việt Nam tại-Lào, Hội Việt kiều Thái Lan ở Lào chi trả khoảng 20% tổng chi phí, gồm có: hỗ trợ mua trang phục, đạo cụ cho các tiết mục của Việt kiều tham gia biểu diễn nghệ thuật; hỗ trợ chi phí thuê bàn, ghế, trang trí gian hàng, mua nhiên liệu, nguyên liệu để chế biến món ăn phục vụ giới thiệu ẩm thực... dự tính khoảng 10.000 USD (mười nghìn đô la Mỹ).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành' Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác