4161/BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 22 tháng 7 năm 2010, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao với tinh thần gọn nhẹ, giảm tần suất, quy mô tổ chức.
Thực hiện chỉ kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị và các quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ. Hình thức lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, không hình thức, phô trương, lãng phí.

Lựa chọn hoạt động có nội dung sâu sắc, hướng các hoạt động tới việc nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, lựa chọn biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ về thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

2. Giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm. Vào các năm tròn năm (15, 25, 35...) chỉ tổ chức nội bộ; không tổ chức Mít tinh kỷ niệm.

3. Việc sử dụng nguồn kinh phí phải đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành, huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, đoàn thể, hạn chế sử dụng kinh phí từ ngân sách.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thi hành./. 

Nơi nhận:- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Đảng Uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS.HCM Bộ;
- Lưu: VT, VP(HCTC),

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác