4161/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Quy hoạch bảo tồn di tích Địa đạo Kỳ Anh tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2382/UBND-VX ngày 6 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị có ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Kỳ Anh tỷ lệ 1/2000 .

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Mục tiêu của Quy hoạch này là bảo tồn khu di tích Địa đạo Kỳ Anh (phần lý do thiết kế cần đổi thành sự cần thiết lập Quy hoạch) Phần căn cứ lập Quy hoạch cần bổ sung thêm quyết định phê duyệt phát triển du lịch của tỉnh (nếu có).

- Để phù hợp với khả năng bảo tồn và phát quy giá trị di tích, phạm vi Quy hoạch Khu vực bảo vệ I (thuộc phân khu A) chỉ tập trung giới hạn trọng khu vực đã được khoanh vùng bảo vệ di tích. Có thể nghiên cứu xem xét, bổ sung thêm một số điểm của hệ thống địa đạo nếu có giá trí lịch sử tiêu biểu mà chưa được phát hiện và đưa vào khoanh vùng bảo vệ di tích trong thời gian trước đây nhằm góp phần làm rõ thêm giá trị của di tích. Lựa chọn các điểm di tích có những sự kiện tiêu biểu để đề xuất phương án quy hoạch phù hợp, tạo điểm nhấn phục vụ việc bảo tồn và giới thiệu di tích.

- Mục II.3.5, II.3.6 phân loại di tích và đề xuất các nhóm di tích và đối tượng của di tích của Quy hoạch cần điều chỉnh cho phù hợp với Luật Di sản văn hóa, vì đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch là di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Kỳ Anh. Các công trình đình đền, miếu, các cảnh quan, sinh thái, cánh đồng, nghĩa địa, mương nước, các quần cư cơ sở cách mạng xung quanh địa đạo…chỉ được coi là các yếu tố gốc nếu gắn với các sự kiện lịch sử liên quan đến di tích Địa đạo Kỳ Anh. Vì vậy, nội dung của Quy hoạch cần làm rõ hơn nữa hai mảng công việc là bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Địa đạo Kỳ Anh. Nội dung khảo tả hiện trạng di tích cũng cần nêu kỹ hơn nữa để làm cơ sở đề xuất phương án bảo tồn.

- Do hạn chế về hiện vật và do di tích nằm ở thành phố Tam Kỳ, nơi có Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nên không xây dựng Bảo tàng Địa đạo Kỳ Anh. Gộp các hạng mục Quảng trường Kỳ Anh, Trung tâm thông tin du lịch di tích, Khu trưng bày sinh thái Bãi sậy Hồ sông Đầm và Bảo tàng lưu động trình diễn nghệ thuật vào Khu đón tiếp trung tâm với quy mô hợp lý để phù hợp với khả năng đầu tư, đảm bảo tính khả thi của Quy hoạch.

- Vấn đề hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nhiệm ở cấp toàn cầu là không cần thiết khi thực hiện Quy hoạch này.

- Về phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 1 thực hiện Quy hoạch cần bổ sung nội dung sưu tầm tư liệu, hiện vật về di tích Đối với dự án thành phần bảo tồn di tích Địa đạo Kỳ Anh cần phải được thực hiện ngay trong giai đoạn 1.

- Làm rõ phương án về bộ máy tổ chức thực hiện Quy hoạch và quản lý di tích

- Về nguồn vốn đầu tư: cần rà soát, phân khai chi tiết những nội dung công việc, hạng mục đầu tư, đặc biệt là hạng mục di tích gốc để cắt giảm tối đa những hạng mục đầu tư chưa thật sự cần thiết và phù hợp. Cần đưa ra những giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện Quy hoạch và phê duyệt theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL Quảng Nam;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác