4161/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG, Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo Tài liệu Hán Nôm - Bảo tồn và phát huy Di sản văn hoá dân tộc

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO TÀI LIỆU HÁN NÔM - BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện chương trình công tác năm 2009 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Hội thảo "Tài liệu Hán Nôm - Bản tồn và phát huy Di sản văn hoá dân tộc".

Thời gian: 01 ngày (ngày 24/11/2009).

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo gồm các ông (bà) (có tên trong danh sách kèm theo). Ban Tổ chức Hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội thảo lấy từ Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quvết định này./.

 

 Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT, TY. Đ.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác