4165/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 4008/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý cấp phép kinh doanh Karaoke - Vũ trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Đề án quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke-vũ trường gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hoá cơ sở - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Danh Ngà, Chuyên viên cao cấp, Vụ Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng Ban;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

4. Ông Trần Duy Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Công Trung, Phó trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

7. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Chuyên viên chính phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

8. Bà Đặng Thị Kim Chung, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên;

9. Bà Trương Minh Linh Giang, Chuyên viên phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

Điều 2. Kinh phí soạn thảo Đề án trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (NTQC), LG20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác