4167/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4167/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút và di tích Mộ và đền Trương Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 4753/UBND-VX, 4754/UBND-VX ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị thỏa thuận  chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2), xã Kim Sơn, xã Đức Bình, huyện Châu Thành và di tích Mộ và đền Trương Định, phường I, thị xã Gò Công. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2) và di tích Mộ và đền thờ Trương Định để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí:

2.1. Đối với di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2) dự kiến phục dựng và tái hiện lại các mô hình...đây là hạng mục bổ sung cho di tích gốc. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

2.2. Đối với di tích Mộ và đền thờ Trương Định, sau khi Dự án được phê duyệt, căn cứ vào đề xuất  của tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho tu bổ các hạng mục gốc của di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút (giai đoạn 2) và di tích Mộ và đền thờ Trương Định để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang biết, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL, tỉnh Tiền Giang;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác