4168/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón chuyên gia nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ, giảng viên bộ môn Âm nhạc dân gian thuộc Học viện Sibelius (Phần Lan) gồm 8 người, dẫn đầu là Giáo sư, Tiến sĩ, nghệ sĩ Kristiian Ilmoinen sang thăm và làm việc, bàn về vấn đề kết nối quan hệ hợp tác, trao đổi giao lưu văn hóa, nghiên cứu âm nhạc dân gian giữa hai Học viện.
Thời gian: Từ ngày 07 đến 11 tháng 12 năm 2015
Điều 2. Về kinh phí:
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí: tổ chức đón tiếp, lễ tân, quà tặng, mời cơm giảng viên, nghệ sỹ, xe đưa đón giảng viên, nghệ sỹ tại Hà Nội trích từ nguồn ngân sách năm 2015.
- Quỹ Juminkeko chi trả kinh phí cho đoàn giảng viên, nghệ sĩ bao gôm vé máy bay, ăn, ở, bảo hiểm, lệ phí visa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, TLH (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác