4173/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật phục vụ các tuần văn hoá Việt Nam ở nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/12009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng đề án Bộ sưu tập triển lãm Văn hoá nghệ thuật phục vụ các cuộc triển lãm ở nước ngoài của Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ các Công văn số 261/NTBD ngày 26/4/2009 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, công văn số 323/DSVH-BT ngày 7/5/2009 của Cục Di sản Văn hoá, công văn số 204/ĐA-VP ngày 11/5/2009 của Cục Điện ảnh công văn 173/CV- MTNATL ngày 12/5/2009 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, công văn số 286/VVHNT-HCTC ngày 16/9/2009 của Viện Văn hoá Nghệ thuật về việc góp ý cho Đề án triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại nước ngoài;

Căn cứ bản dự toán đề án đã được Vụ Kế hoạch Tài chính duyệt ngày 26/6/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Trong tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam lại tờ trình số 207/CV-TLVHNT ngày 30/10/2009 về việc xin phê duyệt Đề án Triển lãm văn hoá nghệ thuật phục vụ các tuần Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam phục vụ các tuần Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài với những nội dung chính sau:

1. Xây dựng Bộ sưu tập triển lãm: Không gian Văn hoá, du lịch Việt Nam

2. Mục tiêu:

- Bộ sưu tập triển lãm được sử dụng thường xuyên, chủ động cho các Ngày/ Tuần lễ Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ sưu tập triển lãm giới thiệu và quảng bá cơ bản hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, sự phát triển đa dạng, phong phú, độc đáo giàu bản sắc của văn hoá Việt Nam thông qua nghệ thuật dân tộc, trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng giao lưu hợp tác giữa Việt Nam với các nước cả về quan hệ song phương và đa phương, đặc biệt về kinh tế thương mại, văn hoá, xã hội và du lịch, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Xây dựng Bộ sưu tập triển lãm để sử dụng chủ động, thường xuyên cho các Ngày/ Tuần lễ Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài. Khi tổ chức ở mỗi nước cụ thể sẽ bổ sung phần quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội giữa Việt Nam với nước đó.

-Bộ sưu tập triển lãm đảm bảo tính thẩm mỹ, gọn nhẹ, dễ chuyên chở, thi công và tiết kiệm, sử dụng lâu dài.

3. Nội dung: Bộ sưu tập triển lãm gồm:

1. Bộ ảnh "Việt Nam - đất nước, con người"

2. Một số loại hình nghệ thuật dân tộc

3. Giới thiệu khái quát về điện ảnh Việt Nam

4. Một số nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

5. Trang phục dân tộc

6. Nhạc cụ dân tộc

7. Các ấn phẩm: đĩa hình, sách ảnh giới thiệu về Việt Nam và các loại hình nghệ thuật.

4. Quy mô:

Xây dựng bộ sưu tập qui mô đa dạng từ nhỏ tới lớn, đáp ứng yêu cầu triển lãm đa dạng với diện tích từ 100m2 - 2.000 m2.

5. Hình thức tổ chức:

- Hình ảnh và sản phẩm được lựa chọn trong phạm vi cả nước, có sự tham gia của các cơ quan quản lý chuyên ngành và các địa phương.

- Mời chuyên gia về các loại hình nghệ thuật, mỹ thuật và nghề truyền thống tư vấn, thẩm định và công lựa chọn hình ảnh và các sản phẩm đảm bảo mang tính nghệ thuật cao, sáng tạo và giàu bản sắc Việt Nam.

6. Thời gian: Đề án chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: từ tháng 4/2009 - tháng 12/2009: Hoàn thành sưu tầm nhóm trang phục dân tộc, nhạc cụ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

+ Giai đoạn 2: từ tháng 1 - tháng 6/2010: Tiếp tục sưu tầm, hoàn chỉnh bộ sưu tập về bộ ảnh, sách ảnh, các loại hình nghệ thuật.

Điều 2. Kinh phí: trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm năm 2009 và 2010.

Tổng kinh phí thực hiện đề án: 1.592.905.000đ

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí vốn ngân sách sự nghiệp cho Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam theo tiến độ thực hiện đề án.

- Cục Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt của Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế. Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT. TQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác