4173/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009-2011;

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020;

Căn cứ công văn của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo Tổ Biên tập Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án "Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em" giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020, gồm các thành viên có tên sau đây:

* Ban soạn thảo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường-Phó trưởng ban;

3. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên thường trực;

4. Bà Nguyễn Thị Hà, Bi thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thiếu nhi Trung ương -Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính-Ủy viên;

6. Ông Thái Quang Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế Bộ Nội vụ -Ủy viên;

7. Bà Phạm Thị Thanh Hồng, Phó Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo -Ủy viên;

9. Ông Trần Quốc Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Ủy viên;

10. Hoàng Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội -Ủy viên;

* Tổ biên tập:

1. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ trưởng;

2. Ông Trần Văn Tuấn, Chuyên viên Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn -Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Danh Hùng, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Bộ Tài nguyên và Môi trường -Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính -Ủy viên;

5. Bà Triệu Thị Thanh Giang, Chuyên viên Vụ Tổ chức-Biên chế Bộ Nội vụ -Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Ngọc Mai-Chuyên viên Ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Ủy viên;

7. Ông Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo -Ủy viên;

8. Ông Đặng Xuân Khu, Chuyên viên Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Ủy viên;

9. Bà Phạm Thị Hải Hà, Phó trưởng Phòng Phát triển và Tham gia Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội -Ủy viên;

10. Ông Trần Đức Thọ, Trưởng phòng Thể thao cho mọi người Vụ Thể dục thể thao quần chúng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Ủy viên;

11. Ông Vũ Văn Thanh, Trưởng phòng Chính sách lưu trú du lịch Vụ Khách sạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

13. Ông Trần Minh Thành, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

14. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

15. Ông Lê Hồng Phong, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

16. Ông Lê Đỗ Anh, Chuyên viên Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

17. Ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

18. Bà Phạm Thị Quỳnh Lan, Chuyên viên Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

19. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng phòng Kể toán, Tài chính Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

20. Ông Trương Công Thấm, Phó Trưởng phòng Thiết chế văn hóa cơ sở Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên;

21. Bà Vũ Phạm Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

22. Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

Điều 2. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập có trách nhiệm soạn thảo Đề án đúng tiến độ và tự giải thể khi hoàn thành. Ban Soạn thảo Tổ Biên tập được hưởng các chế độ khi thực hiện soạn thảo Đề án theo quy định và được phép đi lại bằng máy bay khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác