4174/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn chương trình kịch múa “800 năm hẹn ước”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10   năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm, 2008 và Quyết định số 1973/QD-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuât biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ nước ngoài (gồm 08 người quốc tịch Hàn Quốc và Hà Lan) sang Việt Nam biểu diễn tại chương trình kịch múa “800 năm hẹn ước” tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian: từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 12 năm 2015.
Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm lược bỏ những nội dung lời thoại của nhân vật thiếu căn cứ và chưa rỗ ràng trong kịch bản trước khi tổ chức.
Điều 2. Kinh phí:
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức chương trình và đón đoàn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác