4177/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục Tam bảo di tích chùa Đồng Quang, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8687/UBND-VX ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục Tam bảo thuộc di tích chùa Đồng Quang, phường Quang Trung, quận Đống Đa. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục Tam bảo thuộc di tích chùa Đồng Quang để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn đóng góp xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục Tam Bảo thuộc di tích chùa Đồng Quang./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác