417/TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG- PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG- Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII Và Đại hội XI Của Đảng (phiên họp lần thứ 4)

Ngày 17 tháng 11 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ về việc rà soát các công việc phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Sau khi nghe các Cục, Vụ, đơn vị liên quan báo cáo công việc đã triển khai, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

I. PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII:

 1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Trình Ban Tổ chức phê duyệt ma két trang trí và chuyển ma két cho Trung tâm Hội nghị quốc gia để tổ chức thực hiện trang trí phục vụ Đại hội.

- Làm việc với bộ phận liên quan và có văn bản báo cáo Ban Tổ chức Đại hội-Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII để thống nhất quy mô, phạm vi, chủ đề Triển lãm ảnh về phong trào thi đua; phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan sưu tầm, triển lãm ảnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.,

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết tổ chức Triển lãm ảnh (từng nội dung, chủ đề, số lượng, kích thước ảnh triển lãm) báo cáo lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức trước ngày 22/11/2010.

Làm việc với Trung tâm Hội nghị quốc gia thống nhất các nhiệm vụ phối hợp tồ chức trang in, triển lãm phục vụ Đại hội, trên cơ sở đó dự thảo văn bản phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Văn phòng Chính phủ (trình lãnh đạo Bộ trước ngày 23/11/2010).

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Hoàn chỉnh kịch bản, dự toán kinh phí các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội (trong đó giải trình rõ các tiết mục trong kịch bản) báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/11/2010.

- Có kế hoạch hướng dẫn các đại biểu hát Quốc ca trước khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức với chất lượng cao.

3. Tổng cục Du lịch: Chỉ đạo các khách sạn bố trí tốt các điều kiện ăn, nghỉ, đón tiếp và phục vụ Đại biểu dự Đại hội.

4. Vụ Thi đua khen thưởng

- Là đơn vị Thường trực, giúp lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch, lịch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ.

- Liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội, thường xuyên cập nhật, thông báo, theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Hàng tuần tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

II. PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Hoàn thiện mẫu huy hiệu, ma két trang trí hội trường và các pa-nô, khẩu hiệu trang trí xung quanh hội trường báo cáo Thường trực Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội để triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công ma két trang trí hội trường và các khẩu hiệu, pa-nô, áp phích.

- Dự thảo văn bản phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Văn phòng Chính phủ trong việc tổ chức trang trí hội trường và các, pa-nô, khẩu hiệu trang trí xung quanh hội trường phục vụ Đại hội (trước ngày 23/11/2010).

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Hoàn thiện kịch bản, dự trù kinh phí các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội (trong đó: chỉnh sửa tên gọi chương trình cho phù hợp, bổ sung những tiết mục, tập hợp đóng thành tập) báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/11/2010 để trình xin ý kiến Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch đặt hàng, dự trù kinh phí để tổ chức mời một số nhạc sĩ sáng tác những ca khúc chào mừng Đại hội báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên, Thành uỷ-Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.

3. Cục Điện ảnh

- Tổ chức tuần phim Việt Nam tại các tỉnh, thành phố chào mừng Đại hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các phim, băng hình phục vụ Đại biểu dự Đại hội.

4. Văn phòng Bộ

- Là đơn vị Thường trực giúp lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo các nhiệm vụ Bộ giao đơn vị.

- Dự thảo trình Bộ trưởng ký quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc của Bộ để triển khai các hoạt động phục vụ Đại hội XI của Đảng.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng

- Bộ Nội vụ (Thường trực HĐTĐKT TW);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- VP Đảng uỷ Bộ;

- Tổng cục du lịch; các, Cục, Vụ; MTNATL, NTBD,

Điện ảnh, TĐKT, KHTC và đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác