417/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về Đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ  trưởng Hồ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án kiện toàn và định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam. Dự họp có Thứ trưởng Vương Duy Biên; lãnh đạo các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn báo cáo dự thảo Đề án và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Hoan nghênh Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có nhiều cố gắng trong việc dự thảo Đề án với các phần, mục cụ thể, có tầm bao quát, đúng định hướng, xác định được phạm vi điều chỉnh, nêu được thực trạng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để kiện toàn và phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam.

2. Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn hoàn thiện Đề án trước ngày 15 tháng 10 năm 2012. Trong đó lưu ý:

- Bổ sung căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ lâu dài, làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về các vấn đề: kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đào tạo nguồn nhân lực, công tác cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc, rạp biểu diễn...

- Tính toán, bổ sung các dự án cụ thể để củng cố cơ sở vật chất và nguồn lực cho Nhà hát.

3. Vụ Tổ chức cán bộ làm quy trình để sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam.   

4. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Văn phòng Bộ thông báo để  các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các đơn vị: Cục NTBD, Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Nhà hát Kịch Việt Nam (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 20b.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác