4182/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc B râu, Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum, năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1270/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020";
Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc ơ Đu tại tỉnh Nghệ An và dân tộc B râu, Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum, năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế của dân tộc B râu, Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum, bao gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Kon Turư - Đồng Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ
Văn hoá, Thế thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
4. Ông Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc  Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;
5. Bà Lưu Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. Ông Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum - Ủy viên;
7. Ông Phạm Thế Nhân - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum - Ủy viên;
8. Ông Lê Huyên - Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum - Ủy viên;
9. Ông Trần Văn Tiên - Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum - Uỷ viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:
- Xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc B’râu tại huyện Ngọc Hồi và dân tộc Rơ Măm tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.
- Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động trích từ kinh phí mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc B’râu, Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Sở VHTTDL tnh Kon Tum;
- UBND huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi;
- Phòng VH&TT huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi;
-Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác