4187/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc trao Giải thưởng cho các tác phẩm của Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011;

Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội Đồng Nghệ thuật Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Cơ cấu Giải thưởng Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 13/121/2011 của Hội đồng Nghệ thuật chấm Giải thưởng của Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao Giải thưởng cho 29 tác phẩm của Triển lãm chuyên đề: Thiết kế mẫu và sản phẩm Mây, Tre 2011 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng được phê duyệt tại Quyết định số 4119/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2011 trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2011;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, BĐH (14).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác