4190/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đưa kịch bản phim truyện "Nếu anh còn được sống" vào sản xuất

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Giám định kịch bản số 573/ĐA-NT ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Trung ương thẩm định kịch bản phim truyện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa kịch bản Nếu anh còn được sống (tác giả Việt Linh) vào sản xuất phim truyện nhựa bằng nguồn ngân sách đặt hàng sản xuất phim truyện và giao cho Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy thực hiện bộ phim (độ đài 100 phút).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất bộ phim theo đúng yêu cầu tại bản giám định số 573/ĐA-NT ngày 11 tháng 12 năm 2008 kèm theo quyết định này.

Bộ phim phải được hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2011.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5336/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ bảy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Cục Tài chính doanh nghiệp và Vụ ngân sách nhà nước (Bộ TC);

-Lưu: VT, ĐA (2), PD.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác