4192/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Xiếc của Lào và Campuchia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10   năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015”;
Căn cứ Đề án số 647/ĐA-NTBD ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chủ trì phối họp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế và các đon vị liên quan đón đoàn cán bộ, giám khảo và nghệ sỹ Xiếc thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (gồm 18 người) và đoàn Lãnh đạo, cán bộ và nghệ sỹ Xiếc thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia (gồm 18 người) sang Việt Nam tham gia Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia 2015.
Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm:
+ Đi lại quốc tế khứ hồi, cước vận chuyển đạo cụ đi lại quốc tế;
+ Ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, bảo hiểm thân thể, thăm quan, lễ tân đón tiếp và các chi phí liên quan khác cho đoàn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, VTV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác