4194/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thư XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3619/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại Tp Hà Nội Tp Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2010, gồm các thành viên có tên sau:

* Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng Ban;

2. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - P. Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ủy viên,

3. Ông Hứa Ngọc Thuận - P. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Ủy viên,

4. Ông Trần Minh Chính -P. Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

*Ban Tổ chức:

1. Ông Trần Minh Chính -P. Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thành Rum, GĐ Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh -P. Trưởng Ban;

3. Ông Trần Quốc Chiêm -P. GĐ Sở VHTTDL TP Hà Nội -P. Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Đình Mạnh -Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV -Bộ GDĐT - Ủy viên;

5. Ông Vũ Công Hội- Phó VT Vụ VHVN Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

6. Ông Trần Duy Bình -Trưởng phòng NTQC Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Bích Huyền -Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Kim Liên -Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc TTVH TP Hà Nội - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Nghị -Giám đốc TTVH TP Hồ Chí Minh - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Công Trung -Phó Trưởng phòng NTQC Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;

12. Bà Trịnh Thị Liên -CV Phòng NTQC Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;

13. Bà Trương Minh Linh Giang -CV Phòng NTQC Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;

14. Bà Nguyễn Thu Hằng -CB Phòng NTQC Cục Văn hóa cơ sở - Uỷ viên;

15. Bà Đàm Thị Huyền Trang -Cán bộ phòng NTQC - Uỷ viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tốt Liên hoan Hợp xướng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc liên hoan. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được phép đi lại bằng máy bay.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, vụ tưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS.TL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác