4196/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ ngày 23 tháng 10 năm 2011 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: Xây dựng nhân cách văn hóa cho con người Việt Nam, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử.

Chủ nhiệm đề tài: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Đơn vị chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Xếp loại đề tài: Xuất sắc

Điều 2. Đơn vị chủ trì đề tài có trách nhiệm công bố, sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn, thanh quyết toán số kinh phí đã nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác