4199/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, BCĐDS, TN (8).
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2015

(Ban hành theo Quyết định số: 4199/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
 
                                                                                                          Đơn vị tính: VNĐ
STT Nội dung hoạt động Kinh phí Đơn vị thực hiện Đơn vị nhận kinh phí
1 Biểu diễn, tuyên truyên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các điểm công cộng 160.000.000 Ban Chỉ đạo, Văn phòng Bộ
4 Hội thảo công tác Dân sô - KHHGĐ cho cán bộ Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 40.000.000 Ban Chỉ đạo Văn phòng Bộ
  Tổng số 200.000.000    
 
 
Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác