4201/BVHTTDL-KHCNMT

TLBT, KTVTVKHCN&MT, Phó VT Từ Mạnh Lương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4201/BVHTTDL-KHCNMT, ngày 07 tháng 12 năm 2011 Về việc thẩm định nội dung và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2011

Kính gửi: Các tổ chức chủ trì trúng xét chọn nghiên cứu khoa

học thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2011

Thực hiện Quyết định số 4009/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các tổ chức cá nhân chủ trì trúng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2011 - 2013, để tiếp tục thẩm định nội dung và kinh phí đề tài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ trì trúng xét chọn đề tài lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Hoàn chỉnh Hồ sơ thuyết minh đề tài, bao gồm các tài liệu sau: Đơn đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ; tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức chủ trì thực hiện; lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện.

Mẫu các văn bản trên có tại Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Chỉnh sửa nội dung đề tài nghiên cứu khoa học theo ý kiến của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn (được gửi kèm theo Công văn này).

3. Khi xây dựng dự toán chi tiết: Cần căn cứ nội dung công việc của đề tài, căn cứ các quy định hiện hành về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Đối với những đề tài có việc điều tra xã hội phải xây dựng, thiết kế mẫu phiếu điều tra hoặc bảng hỏi gửi kèm thuyết minh đề tài.

5. Số lượng và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ:

- Số lượng: 10 bộ (trong đó có 01 bản gốc).

- Thời gian: Hồ sơ hoàn chỉnh gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 năm 2011./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác