4205/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng lại Tả vu, Hữu vu di tích đền Chu Hưng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4621/UBND- VX1 ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Tả vu, Hữu vu di tích đền Chu Hưng, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền Chu Hưng, hạng mục: Xây dựng lại Tả vu, Hữu vu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Hạ thấp chiều cao bờ nóc Tả vu, Hữu vu để đảm bảo bờ nóc công trình thấp hơn bờ nóc đền chính hiện có.
- Giảm đường kính cột và chân tảng thiết kế mới theo mẫu chân tảng hiện có trong đền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lấy ý kiến thống nhất của nhân dân địa phương, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác