4206 /BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bổ sung Thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột-Diên Hựu, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 3321/VHTTDL- QLDT ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phổ Hà Nội đề nghị thẩm định hồ sơ bổ sung Thiết kế công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột - Diên Hựu, phường Đội cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, kèm theo Hồ sơ thiết kế bổ sung và Biên bản họp tại hiện trường. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Thiết kế bổ sung tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột (Diên Hựu), hạng mục nội thất, bao gồm các nội dung:
- Hạng mục Tam bảo: Làm mới lư hương bằng đá xanh đặt trước tam bảo và hương án HAI, HA6, HA7. Xây lại bệ thờ bằng gạch (không ốp gỗ bề mặt). Vệ sinh, làm sạch toàn bộ bia đá và gắn lại vị trí cũ. Vệ sinh, làm sạch và gắn, vá các khu vực bề mặt bị hỏng của đồ thờ, các hương án trong tam bảo.
- Vệ sinh, làm sạch và gắn, vá các khu vực bề mặt bị hỏng của đồ thờ trong chùa Một Cột.
- Hạng mục nhà Mẫu: Xây lại bệ thờ bằng gạch. Vệ sinh, làm sạch và gắn, vá các khu vực bề mặt bị hỏng của đồ thờ trong nhà Mẫu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không bổ sung giá gỗ để ảnh vong trong tam bảo, ban thờ vong nghiên cứu bài trí tại nhà Mẫu, nhà Tổ.
- Thuyết minh Thiết kế cần bổ sung nguyên tắc, biện pháp làm sạch và gắn, vá các khu vực bè mặt bị hỏng của đồ thờ, các bàn hương án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình bổ sung, hoàn thiện Thiết kế, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VP, DSVH, TĐT.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác