4206/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biếu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Tiếp thị Thương hiệu Mark & B Việt Nam mời nghệ sĩ Ketelaars Sander (Hộ chiếu Hà Lan số NRH6F1418) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình Chào xuân 2015 - Chủ đề “Thương hiệu Việt, tinh thần Việt, hội nhập thế giới”.
- Thời gian: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 đến ngày 01 tháng 01 năm 2015.
- Địa điểm: Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Điều 2. Đề nghị Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Công ty TNHH Tiếp thị Thương hiệu Mark & B Việt Nam thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Công ty TNHH Tiếp thị Thương hiệu Mark & B Việt Nam, nghệ sĩ Ketelaars Sander và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD, PTA(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác