4207/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản tu bổ di tích đền Ngòi, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Phúc đáp Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo đền Ngòi thuộc Cụm di tích thờ Lê Ngọc Chinh, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Ngòi thuộc Cụm di tích thờ Lê Ngọc Chinh để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Nội dung dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Ngòi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác