4207/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 1 7/2008/QH12;

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (sau đây gọi là Ban Soạn thảo), gồm các thành viên san đây:

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Ông Dương Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

4. Ông Ngô Hữu Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Ủy viên;

5. Bà Trương Thị Phương Lan, Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp, Ủy viên;

6. Ông Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Vũ Trọng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Bà Vũ Thị Tề Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng Quản lý bảo tàng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Kim Dung, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông  Nông Quốc Thành, Trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

15. Ông Phạm Định Phong, Chuyên viên phòng Quản lý bảo tàng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư ký.

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ:

1. Căn cứ quy định của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

2. Tổ chức các cuộc khảo sát, hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định;

3. Hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ trưởng trình Chính phủ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2009 và 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Cục Di sản văn hóa.

Ban Soạn thảo tự giải thể khi Nghị định của Chính phủ được ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 5;

- Lưu: VT, DSVH

(3), ĐP.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác