4208/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị định của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quý phạm pháp luật số 1 7/2008/QH12;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Nghị định của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi là Ban Soạn thảo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

4. Ông Dương Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

5. Ông Lê Đình Tri, Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

6. Bà Trương Thị Phương Lan, Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp, Ủy viên;

7. Ông Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Vũ Trọng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng Quản lý bảo tàng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Nông Quốc Thành, Trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Ông Trần Đình Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư ký.

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ:

1 Căn cứ quy định của Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH/2 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

2. Tổ chức các cuộc khảo sát, hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Nghị định;

3. Hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ trưởng trình Chính phủ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp năm 2009 và 2010 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch qua Cục Di sản văn hóa.

Ban Soạn thảo tự giải thể khi Nghị định của Chính phủ được ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 5

-Lưu: VT, DSVH (3), ĐP 23.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác