4209/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Đông Lai, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Phúc đáp Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đông Lai thuộc xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập dự án tu bổ di tích chùa Đông Lai để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa khác để thực hiện dự án. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Đông Lai./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác