4210/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong những tháng cuối năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động của ngành trong năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, rà soát các di tích, các bảo tàng để có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đảm bảo giữ gìn an toàn tuyệt đối cho các bảo tàng, di tích.
2. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ di tích, tiếp tục triển khai sâu rộng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn sư trụ trì, thủ nhang, ban quản lý các di tích không tiếp nhận công đức là các biểu tượng, sản phẩm, hiện vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đồng thời chủ động tổ chức di dời các hiện vật không phù hợp ra khỏi di tích trong năm 2015 (nếu có), di đời sư tử và đèn đá đã đưa vào di tích mà chưa được phép ra khỏi di tích trước Tết Nguyên đán Ất Mùi.
3. Gửi báo cáo thường niên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thế Quốc gia; báo cáo tình hình bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh; triển khai Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.
4. Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ về di sản văn hóa nêu trong Công văn số 4541 /BVHTTDL-DSVH ngày 12/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
5. Các bảo tàng, di tích có kế hoạch thực hiện việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 như: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,70 năm ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945,...
6. Báo cáo thông tin về di tích, bảo tàng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo mẫu Phụ lục gửi kèm), gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/12/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VP, DSVH, NĐD.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác