4210/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phổ biến phim năm 2009.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2008 Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý tính phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006 đến 2010;

Căn cứ công văn 4126/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá năm 2009; Quyết định số 331/QĐ/BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 22 tháng 01 tháng 01 năm 2009 về việc giao Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục Điện ảnh tại Tờ trình số 509/TTr-ĐA ngày 04 tháng 11 năm 2009 về việc xin phê duyệt Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phổ biến phận thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Dự án đào tạo nâng cao trình độ cán bộ phổ biến phim năm 2009 của Cục Điện ảnh với nội dung như sau:

 

1. Tên dự án :

 

Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phổ biến phim năm 2009

2. Mục tiêu của dự án:

 

-Nâng cao trình độ sửa chữa máy chiếu rạp cho cán bộ của Trung tâm điện ảnh các tỉnh phía Nam.

-Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thuyết minh phim của Trung tâm điện ảnh các tỉnh phía Bắc.

3. Chủ đầu tư:

Cục Điện ảnh

4. Địa điểm tổ chức:

 Tỉnh Nha Trang

5. Kinh phí thực hiện :

 

300.000.000đồng

( Ba trăm triệu đồng chẵn.)

 

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá năm 2009 cấp cho Cục Điện ảnh.

6. Thời gian thực hiện : Năm 2009

7. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện.

Điều 2: Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ kế toán tài chính hiện hành và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành Dự án.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và chịu trách nhiệm thì hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như điều 3:

-Bộ trưởng (để báo cáo):

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ((để báo cáo);

-Lưu: VT. KHTC(2) GPx8

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác