4212/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trưòng Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 96/TTr- SVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Tờ trình số 117-TT/TĐTN-TTHĐTTN ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Cao Bằng đề nghị thỏa thuận Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Kim Đồng - tỷ lệ 1/500. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, giai đoạn 2, bao gồm các hạng mục: Tu bổ mộ Kim Đồng, mộ bà Lân Thị Hò và nhà Ban quản lý; tôn tạo hang Pò Đoi - Thoong Mạ và khu vực hòn đá Thin Ngiểng; xây dựng mới biển báo di tích, 02 cầu đá, sân lễ hội + khu cắm trại và nhà bếp + vệ sinh.
Bộ Văn hóa,, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung nội dung tu bổ, bảo tồn nền nhà Kim Đồng vào Dự án.
- Không xây dựng mới Nhà tưởng niệm Kim Đồng và các anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu niên vì bản thân di tích gốc đã mang tính chất là công trình tưởng niệm.
- Không làm tranh gốm phía sau tượng đài Kim Đồng mà chỉ nên tôn tạo lại bức tường cũ kết họp với việc trồng cây xanh tạo cảnh quan.
- Phương án tôn tạo khu vực Pò Đoi - Thoong Mạ chỉ nên tập trung tu bổ nhà che bia và bia hiện có; không làm mới chòi nghỉ, ghế đá và bức tranh gốm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Cao Bằng và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án, sau đó triến khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ban chấp hành Đoàn tỉnh Cao Bằng;
-Lưu: VT, DSVH, NAD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác