4212/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG về văn hóa năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 504/SVH,TT&DL- KHTC ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011. Sau khi nghiên cứu, xem xét những nội dung đề nghị và các văn bản pháp lý có liên quan, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Các nội dung hỗ trợ xây dựng, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho nhà văn hóa các cấp. Đây là những nội dung công việc đã được triển khai trong nhiều năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006- 2010, và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chí tiếp tục triển khai trong năm 2011 (tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, danh mục, nội dung các chương trình mục tiêu qua gia). Do vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất việc bố trí vốn cho các dự án với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011 cho thành phố Hải Phòng số kinh phí 640 triệu đồng để thực hiện các công việc trên.

2. Theo tiêu chí xây dựng và mục đích của việc triển khai các chương trình mục tiêu (trong đó có chương trình mục tiêu quốc ra về văn hóa), cũng như nhũng quy định hướng dẫn về điều hành các chương trình mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Thì các nội dung công việc thuộc chương trình cần phải đầu tư tập trung, dứt điểm, theo những mục tiêu, nội dung công việc cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một trong những yếu tố quyết định tính hiệu quả và mức độ hoàn thành mục tiêu của một chương trình .

Đặc biệt, trong năm 2011 Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010. Ngoài kiểm toán tổng hợp đã làm việc trực tiếp tại 11 tỉnh, thành phố. Trong thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước đã đánh giá cao hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và việc quản lý điều hành Chương trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời yêu cầu Bộ  phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kiểm tra rà soát, đôn đốc việc giải ngân các dự án, chủ động bố trí ngân sách địa phương để trả lại phần vốn đã điều chuyển từ Chương trình mục tiêu sang làm những nội dung công việc khác không đúng đối tượng, mục tiêu của Chương trình.

3. Việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nhưng vẫn phải đảm bảo các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân không bị gián đoạn. Theo hướng dẫn tại Công văn số 8602/BTC-QLCS ngày 04 tháng 7 năm 2011, văn bản số 14355/BTC-QLCS ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính thì chỉ rà soát, kiểm tra và hạn chế việc mua sắm các tài sản, trang thiết bị mang tính phục vụ công tác văn phòng chứ không phải các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, hơn nữa sau khi rà soát, các nội dung công việc này đều là những công việc cấp bách, và đã được giao dự toán từ đầu năm (đủ hai điều kiện để báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp xem xét giải quyết).

Từ những lý do trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tư cách là cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành triển khai thực hiện chương trình. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính và chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương phân bổ ngân sách và khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo như hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Công văn số 425/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 2 năm 2011).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải

-UBND thành phố Hải Phòng;

-Cục Văn hóa cơ sở;

-Lưu: VT, KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác