4212/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức triển lãm Tranh Sơn mài Việt Nam 2010 tại Bắc Kinh - Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2010 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 của chương trình hành động Quốc gia về du lịch (đợt I);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức Triển lãm Tranh (Sơn mài Việt Nam lại Bắc Kinh trong khuôn khổ: "Chương trình hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân năm hữu nghị Việt - Trung 2010''. Chương trình Hành động Quốc gia về du lịch năm 2010.

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm Tranh sơn mài Việt Nam tại Bắc Kinh, được chi từ kinh phí thuộc Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch (đợi I) cấp cho Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL (02), QV10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác