4213/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc gửi phim tham dự Liên hoan phim Châu Á Con mắt thứ ba lần thứ 8 tại Mumbai (Ấn Độ)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều1. Cho phép Hãng phim truyện Việt Nam gửi phim "Khi nắng thu về" của Đạo diễn Bùi Trung Hải tham dự Liên hoan phim Châu á Con mắt thứ ba lần thứ 8, tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ).

Thời gian: ngày 03/12 đến 10/12/2009.

Điều 2. Kinh phí:

Ban tổ chức Liên hoan phim đài thọ toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT . VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác