4213/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phân bổ kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2010;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch tại Công văn số 261/CV-VDL ngày 02  tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Và Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUVẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm và dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Cơ quan chủ quản: Và Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện dự án: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT (3), VT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác