4219/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc đầu tư kinh phí tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 8058/VPCP-KGVX ngày 08/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo Công văn số 908/UBND-VX ngày 27/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Dự án tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Dự án tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 2501/BVHTTDL- DSVH ngày 21/7/2010, bao gồm các hạng mục: phục hồi Lán chỉ huy, Lán sinh hoạt, Lán trạm gác; xây dựng nhà đón tiếp khách, nhà vệ sinh, cụm biểu tượng tôn vinh các đồng chí lãnh đạo, các đội viên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đây là dự án có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục truyền thông đấu tranh cách mạng, tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Do đó, Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án trên.

Đối với nguồn vốn đầu tư cho dự án: ngoài nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Vụ KHTC;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác