4220/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị công nhận bảo vật quốc gia thuộc Văn phòng Trung ương Đảng lưu giữ

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Căn cứ quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia chuẩn bị hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận bảo vật quốc gia  (đợt 1). Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhận thấy Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài liệu có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng các tiêu chí về bảo vật quốc gia quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng xem xét và cho biết ý kiến về việc đề nghị công nhận Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bảo vật quốc gia, nhằm phát huy mạnh mẽ giá trị của bản di chúc.

Rất mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Văn phòng trước ngày 16/12/2011.

(Xin gửi kèm Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định trình tự, thủ tục công nhận bảo vật quốc gia, để Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

-Lưu: VT, (1); DSVH (5); TH.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác